Περιγραφή έργου:

Το WABLI αποτελεί ένα ερευνητικό έργο που αφορά τη σχεδίαση και ανάπτυξη μιας πλατφόρμας μειωμένου κώδικα, η οποία στοχεύει στη μείωση των εμποδίων που συναντώνται κατά τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού εφαρμόζοντας στοχευμένες λύσεις στους παρακάτω άξονες:

 • Εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών συλλογής απαιτήσεων χρηστών και λογισμικού.
 • Aυτοματοποιημένη παραγωγή λογισμικού με βάση το σχεδιασμένο πρωτότυπο.
 • Εξασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου λογισμικού και παροχή συστάσεων με στόχο τη βελτίωση χαρακτηριστικών όπως η διατηρησιμότητα.
 • Δυναμική παραγωγή και εξέλιξη της υπό σχεδίαση εφαρμογής.

Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες.

Εμπλεκόμενοι φορείς:

 • VILABS OE
 • Κυκλική Βελτιστοποιητική ΙΚΕ – Cyclopt

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 482.217,50€ (ViLabs OE: 240.037,50 €)

Στόχοι του έργου

Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 • Να παρέχει μια πλατφόρμα νέφους μειωμένου κώδικα με στόχο να μειώσει τον χρόνο και το κόστος ανάπτυξης λογισμικού.
 • Να κάνει έρευνα και να αναπτύξει καινοτόμους μηχανισμούς εξαγωγής προδιαγραφών λογισμικού από πρωτότυπες οθόνες.
 • Να κάνει έρευνα και να αναπτύξει καινοτόμους μηχανισμούς για την αυτόματη παραγωγή του πηγαίου κώδικα της εφαρμογής.
 • Να εφαρμόσει καινοτόμες τεχνικές δεδομενοστραφούς αποτίμησης της ποιότητας του παραγόμενου λογισμικού.
 • Να επικυρώσει τον προτεινόμενο μηχανισμό μέσα από τα κατάλληλα πιλοτικά. Τουλάχιστον 20 νεοφυείς επιχειρήσεις θα επιλεγούν από την VILABS, ώστε να γίνει αποτίμηση του αντίκτυπου και να επιδειχθούν τα προτερήματα της προτεινόμενης λύσης σε ένα γενικότερο πλαίσιο εφαρμογής.

Το WABLI προσδιορίζεται ως μια πλατφόρμα μειωμένου κώδικα, ανταγωνιζόμενο άλλες λύσεις για το σχετικό μερίδιο αγοράς. 

Τα πλεονεκτήματα του WABLI σε σχέση με τις υπάρχουσες λύσεις επικεντρώνονται σε 4 άξονες: 

 1. ανάπτυξη εφαρμογών μέσω σχεδίασης
 2. αυτόματη παραγωγή πηγαίου κώδικα
 3. συστάσεις βελτίωσης κώδικα και εφαρμογής
 4. δυναμική παραγωγή και εξέλιξη εφαρμογής

 

Αναμενόμενα αποτελέσματά

Αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία

Η πλατφόρμα WABLI απευθύνεται και έρχεται να καλύψει ανάγκες μιας ομάδας χρηστών που πρέπει να εξελίσσεται συνεχώς ώστε να παραμένει ανταγωνιστική: τους μηχανικούς λογισμικού που εργάζονται είτε μεμονωμένα, είτε σε μικρές ομάδες, είτε σε εταιρείες που αναπτύσσουν και εξελίσσουν λογισμικό. 

Ο αντίκτυπος στους μηχανικούς λογισμικού και στις επιχειρήσεις αφορά:

 • Μείωση του χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται με λογισμικό
 • Μείωση του κόστους που συνεπάγεται η ανάπτυξη και συντήρηση/εξέλιξη ενός προϊόντος λογισμικού
 • Σημαντική και τεκμηριωμένη αύξηση της παραγωγικότητας σε όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής του λογισμικού